Teknik åk 4-6

Tekniska system

Start

Ett tekniskt system kan vara mycket. Det kan vara få delar som tillsammans skapar ett litet tekniskt system men det kan också vara väldigt många enskilda delar som samverkar i ett stort tekniskt system.

Titta på filmen om vad är ett tekniskt system är och hur ett tekniskt system kan fungera.

Arbetspass

Fundera över nyttan med ett tekniskt system. Fundera t.ex över hur det tekniska systemet Göta kanal med sina slussar har förenklat för handel och transport.

Ta reda på hur ett avloppsnät fungerar.

Ta del av texten om avloppets historia och reflektera över hur avloppssystem och vattenrening har utvecklats.

Avslut

Var stadsplanerare för en dag. Planera och rita en stad där du tänker ut vilka tekniska system som behövs.

Planera utifrån vad männisikor behöver i vattenväg för att kunna bo och arbeta i sin stad.

Fördjupning

Diskutera i små grupper vilka andra tekniska system än avlopps- och vattensystem som används till vardags i ett samhälle.
Beskriv sedan på en plansch eller i punktform hur det tekniska systemet ni har valt fungerar.
Det är mycket möjligt att ni behöver ta hjälp av böcker eller internet för att få tag i den information ni behöver.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25